Wygrana przed KIO – Klient Kancelarii uzyska zamówienie

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem o sygn. KIO 469/16 potwierdziła prawidłowość wyboru oferty naszego Klienta, który był jednocześnie uczestnikiem tego postępowania. Odwołanie wniósł wykonawca, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. Pomimo wielu zarzutów prawnych ograniczało się ono  do trzech zarzutów faktycznych – (1) niewykazania doświadczenia, (2) niewskazania podwykonawcy (3) zmiany treści oferty. Zarzut niepotwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. warunku wiedzy i doświadczenia, w związku z tym iż był zarzutem spóźnionym (przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu ograniczonego, a zatem czas na kwestionowanie doświadczenia wykonawcy był na etapie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a nie na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty) KIO pozostawiła bez rozpoznania.

Nie zasadny okazał się zarzut braku wykazania równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia przez Przystępującego, jak i ostatni z zarzutów, niewykazanie podwykonawcy. Przedmiotowy wyrok rozstrzyga o roli producenta i jego uczestnictwie faktycznym w procesie realizacji zamówienia na tle definicji podwykonawcy z art. 131m ust. 2 ustawy Pzp. Istotnym przy tym jest okoliczność, iż przedmiot zamówienia obejmował dostawę sprzętu. Ostatecznie KIO uznała, iż producent nie jest podwykonawcą w rozumieniu ustawy Pzp.

Doradztwem w niniejszym postępowaniu i reprezentacją przed KIO zajmował się zespół Kancelarii w osobach: mec. Agnieszka Matusiak i mec. Julia Jarnicka.

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja