Zaangażowanie zasobów w inne już wykonywane przedsięwzięcie może dyskwalifikować wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Poza oceną, czy wskazany przez wykonawcę w ofercie potencjał (kadrowy, techniczny) spełnia wymagania minimalne dla jego udziału w realizacji zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania dokonać oceny jego dostępności, odnoszonej do badania, czy potencjał ten będzie mógł być faktycznie zaangażowany w realizację zamówienia publicznego.

Takie badanie wymaga zaangażowania nie tylko ze strony zamawiającego, ale również samego wykonawcy, który powinien mieć możliwość rozwiania wątpliwości, co do dostępności zasobu wskazanego na potrzebę oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Mechanizm ten stanowi dodatkowe zabezpieczenie zamawiającego przed jedynie formalnym wykazaniem spełniania warunku udziału w postępowaniu, wyłącznie na potrzebę oceny oferty, bez zapewnienia udziału niezbędnego zasobu w realizację umowy.

W rozpoznawanym przez Izbę stanie faktycznym zamawiający uznał, że wykonawca wykazał się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego, tj. dysponowaniem Inżynierem Kontraktu, który będzie brał udział w realizacji zamówienia, ale wykluczył wykonawcę i odrzucił jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z art. 116 ust. 2 PZP. W uzasadnieniu faktycznym podjętej decyzji wskazał, że osoba dedykowana przez wykonawcę na stanowisko Inżyniera Kontraktu nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków przy realizacji zamówienia w sposób należyty z uwagi na jej zaangażowania w inne prowadzone lub przyszłe inwestycje.

W toku prowadzonego postępowania zamawiający wystąpił do wykonawcy o potwierdzenie, czy osoba mająca pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu będzie w stanie w sposób należyty pełnić swoje obowiązki, ewentualnie o wskazanie innej osoby na to stanowisko (uzupełnienie wykazu osób w zakresie dotyczącym dysponowania osobą na stanowisko Inżyniera Kontraktu, spełniającą warunek określony w swz). W wezwaniu zamawiający sprecyzował swoje wątpliwości, wskazując na dwie inne inwestycje prowadzone przez zamawiającego, przy których osoba ta pełni już obowiązki Inżyniera Kontraktu.

W odpowiedzi wykonawca potwierdził, iż osoba wskazana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu będzie w stanie w sposób należyty pełnić obowiązki przy realizacji zamówienia. Nie skorzystał z możliwości zmiany tej osoby na inną. 2

Wyrok KIO z 3.11.2022 r., KIO 2724/22

 

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja