Zamówienia publiczne dla zamawiających

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w procesie udzielania zamówień publicznych oraz na etapie wykonywania umowy. Z nami każde postępowanie prowadzone jest profesjonalnie, skutecznie i zgodnie z prawem. Naszym priorytetem jest zabezpieczenie interesu Zamawiającego i efektywność udzielanego zamówienia.

Usługi

 • Wszechstronne Planowanie i Przygotowanie: Pomagamy w każdym aspekcie planowania i organizacji postępowania, w tym opracowujemy lub weryfikujemy SWZ i OPiW.
 • Profesjonalne Doradztwo: Wspieramy przy publikacji ogłoszeń w eNotices, udzielaniu odpowiedzi na zapytania i aktualizacji SWZ, zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Ocena Ofert i Komunikacja: Wspieramy w ocenie ofert, prowadzeniu korespondencji z wykonawcami oraz doradzamy w przypadku wątpliwości dotyczących wyboru oferty lub unieważnienia postępowania.
 • Kontrola Formalnoprawna:  Weryfikujemy dokumenty zamówienia pod kątem zgodności z przepisami.
 • Wsparcie Decyzyjne: Pomagamy w ocenie ofert, prowadzeniu wyjaśnień oraz w decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
 • Planowanie Zamówień: Wspieramy w opracowaniu planu zamówień i oszacowaniu ich wartości.
 •  Weryfikacja Dokumentacji: Audytujemy i tworzymy regulaminy wewnętrzne, wzory dokumentacji i SWZ.
 • Doradztwo w Wyborze Trybu: Pomagamy w wyborze odpowiedniego trybu postępowania przetargowego.
 • Projektowanie Umów:  Opracowujemy projekty umów z wykonawcami.
 • Konsultacje Rynkowe: Organizujemy i wspieramy w przeprowadzaniu konsultacji rynkowych.
 • Analiza Ofert: Pomagamy w badaniu ofert, formułowaniu wezwań i ocenie odpowiedzi wykonawców.
 • Decyzje o Unieważnieniu: Oceniamy zasadność unieważnienia postępowania.
 • Kompleksowe Przygotowanie Procedur: Wspieramy w kompletnym przygotowaniu i prowadzeniu procedur przetargowych.
 • Ocena Ryzyka i Zasadności: Analizujemy ryzyka i oceniamy zasadność wniesionych odwołania lub skargi.
 • Strategia Obrony: Przygotowujemy rekomendacje w zakresie strategii postępowania, optymalnie zabezpieczając interes Zamawiającego.
 • Przygotowanie Odpowiedzi: Opracowujemy odpowiedzi na odwołanie lub skargę oraz wszelkie niezbędne pisma procesowe.
 • Skuteczna Reprezentacja: Reprezentujemy Zamawiającego na rozprawach przed KIO i sądem, zarówno wnosząc skargi, jak i odpierając wniesione przeciwko Zamawiającemu.
 • Wszechstronne Doradztwo Prawne: Udzielamy porad prawnych na każdym etapie realizacji umowy, rozwiązując powstałe problemy.
 • Ochrona Interesu Klienta: Zapewniamy wsparcie w efektywnej realizacji zamówienia, dbając o interes Klienta.
 • Ocena Zmian Umownych: Opiniujemy planowane zmiany umowy i waloryzację wynagrodzenia.
 • Zarządzanie Sporami: Przewodzimy przez spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy, w tym dotyczące kar umownych; oferujemy wsparcie w negocjacjach, sporach i mediacjach.
 • Wsparcie przy Kontroli: Oferujemy pomoc na każdym etapie kontroli udzielania zamówień publicznych, zapewniając profesjonalne doradztwo.
 • Pomoc w Składaniu Wyjaśnień: Asystujemy w przygotowaniu i składaniu wyjaśnień (lub je przygotowujemy) dotyczących przedmiotu kontroli.
 • Zastrzeżenia do Wyników Kontroli: Pomagamy (lub formułujemy) w formułowaniu zastrzeżeń do wyników kontroli, zawsze z nastawieniem do wybronienia decyzji Zamawiającego.
 • Reprezentacja Przed Organami Kontroli i Sądami: Reprezentujemy Klientów przed organami kontrolnymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
 • Wsparcie w Sporach: Zapewniamy doradztwo i reprezentację w sporach związanych z wydatkowaniem środków publicznych.
 • Kompleksowe Prowadzenie Postępowania: Realizujemy cały proces przetargowy od początku do końca w imieniu Zamawiającego.
 • Przygotowanie i Publikacja Dokumentów: Opracowujemy i publikujemy wszystkie niezbędne dokumenty zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu.
 • Komunikacja z Wykonawcami: Odpowiadamy na zapytania dotyczące SWZ lub OPiW,  prowadzimy korespondencję z potencjalnymi wykonawcami.
 • Ocena Ofert: Dokonujemy analizy i oceny ofert, wybieramy najkorzystniejszą propozycję wykonania zamówienia
 • Zakończenie Postępowania: Zapewniamy efektywne doprowadzenie postępowania do końca z gwarancją wyboru najlepszego wykonawcy.
 • Dokumentacja i Protokołowanie: Prowadzimy kompletną dokumentację przetargową i sporządzamy protokoły postępowania.
 • Regulaminy i Dokumentacja: Opracowujemy i weryfikujemy regulaminy zakupowe oraz wzory dokumentów, zapewniamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.
 • Pełnomocnictwo w Postępowaniach: Prowadzimy kompleksowo postępowania zakupowe i konkursy bez stosowania ustawy PZP, działając jako pełnomocnik Zamawiającego.
 • Przygotowanie Ogłoszeń i Specyfikacji: Pomagamy w opracowaniu ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji technicznych oraz innych niezbędnych dokumentów.
 • Ocena Ofert i Wyjaśnienia: Wspieramy w ocenie złożonych ofert, zapewniamy asystę przy prowadzeniu niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień.
 • Finalizacja Umowy: Przygotowujemy projekt umowy do podpisu, dbając o bezpieczeństwo prawne i interesy Zamawiającego.
 • Systematyzacja Dokumentacji: Oferujemy pomoc w usystematyzowaniu dokumentacji przetargowej i sporządzaniu protokołów z postępowania.
 • Ocena Agregacji Zamówień: Analizujemy zasadność łączenia zamówień i stosowania konkretnych trybów postępowania, by zoptymalizować proces zakupowy.
 • Wybór Trybów Postępowania: Doradzamy w wyborze odpowiedniego trybu postępowania przetargowego, zapewniając zgodność z przepisami i efektywność procesu.
 • Ocena Stosowania PZP: Oceniamy, kiedy należy stosować przepisy PZP, a kiedy możliwe jest korzystanie z regulaminów wewnętrznych.
 • Rekomendacje Oceny Ofert: Udzielamy rekomendacji dotyczących kryteriów oceny ofert i sposobu ich zastosowania, by umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Opinie o Zmianach Umowy: Analizujemy i doradzamy w zakresie dopuszczalności zmian umowy, zapewniając bezpieczeństwo prawne ich dokonania.
 • Ocena Roszczeń Wykonawców: Oferujemy ekspertyzę w ocenie zasadności roszczeń wykonawców podczas realizacji umowy, wspieramy w podejmowaniu decyzji i negocjacjach. 
 • Personalizacja Tematów: Realizujemy szkolenia skrojone na miarę potrzeb Klienta, koncentrując się na zagadnieniach kluczowych dla jego działalności i codziennego funkcjonowania.
 • Dopasowanie do Specyfiki Branży: Opracowujemy materiały szkoleniowe i przykłady ściśle związane z branżą Zamawiającego, by maksymalizować praktyczną wartość przekazywanych treści.
 •  Elastyczna Formuła Organizacji: Oferujemy organizację szkoleń w formie dostosowanej do preferencji Zamawiającego, zarówno on-line, jak i stacjonarnie – w siedzibie Zamawiającego lub w formie wyjazdowej.
 • Praktyczne Podejście: Nasze szkolenia bazują na bogatej wiedzy praktycznej i realnych przykładach z naszego doświadczenia, co umożliwia uczestnikom szybką aplikację zdobytych umiejętności w praktyce.

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych

Optymalizacja, bezpieczeństwo i zgodność z prawem na każdym etapie

Dlaczego My

Doświadczenie z różnych branż

Nasza praktyka koncentruje się na prawie zamówień publicznych i dziedzinach z nim powiązanych, łącząc doświadczenia z różnych branż.

Kompleksowa współpraca

Reprezentujemy Zamawiających na każdym etapie procesu udzielania zamówień, zapewniając skuteczne wykorzystanie wiedzy merytorycznej z dbałością o szczegóły prawne.

Znamy rynek zamówień publicznych

Nasza znajomość rynku zamówień publicznych i sektorowych jest fundamentem dla świadczenia efektywnego doradztwa. Pozwala to na identyfikację możliwości i minimalizację ryzyka dla naszych Klientów.

Indywidualne podejście

Naszym priorytetem jest zrozumienie i spełnienie potrzeb naszych klientów. Pracujemy na zasadzie wysłuchania i zrozumienia specyfiki każdego przypadku, co przekłada się na skuteczność naszych działań.

Elastyczne i kreatywne rozwiązania.

Poszukujemy niestandardowych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności naszych klientów. Kreatywne myślenie to nasz standard.

Transparentne rozliczenia

Nasza polityka rozliczeń jest transparentna i uczciwa. Rzetelnie liczymy godziny pracy, co buduje zaufanie i szacunek między nami a naszymi klientami.

Gwarancja bezpieczeństwa

Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów, posiadamy polisę ubezpieczenia na kwotę 5 000 000 zł, co świadczy o naszym profesjonalizmie i odpowiedzialności.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Referencje

FAQ

Często zadawane pytania

Nasze doświadczenie obejmuje szeroki zakres branż, w tym budownictwo, IT, ochrona środowiska, medycyna, obronność i bezpieczeństwo, energetyka oraz transport. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować usługi dopasowane do specyfiki danego sektora i potrzeb Zamawiającego.

Nasza specjalizacja koncentruje się na wsparciu Zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych oraz Wykonawców. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe spojrzenie na proces przetargowy z obu perspektyw.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakłądce Zamówienia Publiczne dla Wykonawców.

Tak, organizujemy dedykowane szkolenia z zakresu zamówień publicznych, skierowane do Zamawiających. Nasze szkolenia mają na celu zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie prawidłowego przeprowadzania procedur przetargowych oraz aktualnych zmian w przepisach.

Oferujemy pełne wsparcie prawne na etapie odwołań i skarg, w tym ocenę zasadności wniesionych roszczeń, przygotowanie odpowiedzi i reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Dzięki naszej ekspertyzie, Zamawiający mogą skutecznie obronić swoje decyzje i zapewnić prawidłowość postępowania.

Współpracując z nami, Zamawiający zyskują pewność, że cały proces przetargowy jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami, co minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia optymalizację procedur. Nasze doświadczenie pozwala na efektywne zarządzanie postępowaniem, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów Zamawiającego.

Kontakt

Szukasz profesjonalnego wsparcia w obszarze zamówień publicznych? 

Bezpłatna konsultacja