Odrębności udzielania zamówień sektorowych

Założeniem ustawodawcy było uregulowanie zasad udzielania zamówień sektorowych odrębnie od zamówień klasycznych, analogicznie do sposobu unormowania na poziomie unijnym. Z tego też względu, w Pzp wyodrębniono dział V „Zamówienia sektorowe”. Konsekwentnie ta część ustawy zawiera również przepisy określające procedury poszczególnych sektorowych trybów postępowania.

Działalność w zakresie gospodarki wodnej, energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej, usług transportowych, portów, przystani i portów lotniczych, usług pocztowych oraz wydobycia paliw, prowadzona jest na specyficznych rynkach, które coraz częściej i coraz bardziej przejawiają cechy rynków konkurencyjnych.

Warunki prowadzenia takiej działalności są zatem, w porównaniu z wykonywaniem swoich zadań przez zamawiających publicznych, na tyle specyficzne i zbliżone do prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej, iż już ustawodawca unijny w sposób odrębny potraktował zamówienia udzielane w celu wykonywania takiej działalności – przewidział wiele ułatwień oraz bardziej elastyczne procedury niż w przypadku zamówień klasycznych.

Ustawą objęto jedynie zamówienia sektorowe o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, przy czym wartość progów unijnych jest znacznie wyższa od progów stosowanych do pozostałych zamówień. Wprowadzono także szereg dalszych wyłączeń, właściwych jedynie dla zamówień sektorowych (np. art. 364–366).

W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego Pzp, zamiast odesłania do przepisów dotyczących zamówień klasycznych, zdecydowano się na całkowicie odrębne uregulowanie trybów stosowanych na potrzeby udzielania zamówień sektorowych. Rozwiązanie to podyktowane było, jak wynikało z uzasadnienia do projektu nowej ustawy, znaczną liczbą przewidzianych w dyrektywie 2014/25/UE odmienności, specyficznych dla zamówień sektorowych. W rezultacie art. 362 pkt 1 jednoznacznie wyłącza stosowanie do zamówień sektorowych rozdziału 3 Działu II.

Kwestie odrębności sektorowych trybów udzielania zamówień szczegółowo omawia mec. Dorota Grześkowiak – Stojek w listopadowym numerze miesięcznika Zamówienia publiczne Doradca. Zachęcamy do lektury.

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja