Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz autorstwa wspólniczek JMGJ Kancelaria prawna.

Wspólniczki JMGJ Kancelaria prawna przygotowały kolejną publikację z zakresu zamówień publicznych – Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz. Jest to pierwsze na rynku kompleksowe omówienie 18 aktów wykonawczych dotyczących szczegółowych rozwiązań z zakresu obecnie obowiązującego Prawa zamówień publicznych, autorstwa Marzeny Jaworskiej (red.), Doroty Grześkowiak-Stojek, Julii Jarnickiej i Agnieszki Matusiak.

 „Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz” ukazał się już w  Systemie Informacji Prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck.  Dostępny jest także w przedsprzedaży w internetowej księgarni C.H. Beck (link do księgarni: Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz, 2022, Marzena Jaworska – Ksiegarnia.beck.pl). Planowana data premiery wersji „papierowej” to 13 grudnia 2022 r.

Publikacja ta stanowi efekt wieloletnich doświadczeń zawodowych autorek w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, którego przepisy mogą być prawidłowo rozumiane i interpretowane jedynie łącznie z odpowiednią wykładnią przepisów wykonawczych.

Autorki, w sposób jasny i czytelny, omawiają m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. z 2021 r. poz. 2463),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2276),
 • obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (M.P. z 2021 r. poz. 615),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 525),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 381),
 • obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2021 r. poz. 1177),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2397),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2406),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434),
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. z 2020 r. poz. 2460).

Zaletą prezentowanej pozycji jest formułowanie – w kwestiach budzących wątpliwości – autorskich interpretacji i praktycznych wskazówek dotyczących stosowania komentowanych przepisów. Autorki w niezbędnym zakresie uwzględniają również poglądy wyrażane w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądu zamówień publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej, a także opinie i wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych.

Akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych regulują różnorodną materię – m.in. dotyczącą:

 • wszczynania postępowania,
 • kwalifikacji podmiotowej wykonawców,
 • obowiązków sprawozdawczych oraz związanych z potwierdzaniem przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
 • zasad rządzących postępowaniem odwoławczym oraz zasądzaniem kosztów tego postępowania,
 • sporządzania dokumentacji projektowej,
 • opisu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego służących do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,
 • metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz metod kalkulacji kosztów cyklu życia budynków.

Sformułowane w nich przepisy stosowane są zatem nie tylko przez typowych uczestników procesu udzielania zamówień publicznych oraz ich kadrę, ale też przez architektów i kosztorysantów zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę każdej publicznej inwestycji, a także w ofertowanie.

Komentarz jest więc adresowany do szerokiego grona uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim zamawiających i wykonawców, ich pełnomocników i pracowników, ale też organów rozstrzygających spory zamówieniowe, podmiotów świadczących usługi kosztorysowania i opracowywania dokumentacji projektowej, usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, a także wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowić może cenne źródło wiedzy również dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja