Zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze nie ma charakteru bezwzględnego

Zakaz zawarcia umowy po wniesieniu odwołania stanowi gwarancję skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej. Zamawiający może zawrzeć umowę dopiero po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Reguła ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie tego zakazu. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego. Te negatywne skutki dla interesu publicznego muszą jednak przewyższać korzyści związane z koniecznością ochrony interesów odwołującego lub uczestnika postępowania odwoławczego. Jak rozumieć pojęcie interesu publicznego, który może stać się podstawą uchylenia zakazu zawarcia umowy, doskonale wyłożyła KIO w postanowieniu z 22.12.2022 r., KIO/W 47/22. Powyższy temat porusza mec. Marzena Jaworska w najnowszym ius.focus.

zakaz zawarcia umowy

Legalis – Marzena Jaworska, ius.focus luty 2023

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja