Waloryzacja umów

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło obowiązek uwzględniania w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowień dotyczących zasad waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Dyspozycją art. 439 Pzp objęte zostały umowy, których wykonanie – ze względu na ich przedmiot i okres realizacji – wiąże się ze znacznym ryzykiem zmiany wysokości kosztów wykonania zamówienia.

W umowach na dostawy, a także w umowach zawieranych na krótszy okres, zamawiający także ma możliwość zastosowania umownych klauzul waloryzacyjnych, przyjmując jako wytyczne zasady wskazane w art. 439 ust. 2 – 4 Pzp, przy czym zależne jest to wyłącznie od jego decyzji.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy ma na celu przede wszystkim dostosowanie wynagrodzenia zadeklarowanego w ofercie do zmieniających się warunków rynkowych na etapie realizacji zamówienia. Jak wynika bowiem z treści art. 439 ust. 4 „przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie”.

W najnowszym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca mec. Agnieszka Matusiak omawia szczegółowo praktyczne aspekty waloryzacji umów. Zapraszamy do lektury.

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja