Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – zmiany obowiązujące od 10 listopada 2022 r.

Waloryzacja wynagrodzenia stanowi odpowiedź na wyzwania rynku zamówień publicznych wywołane galopującą inflacją. W umowach długoterminowych waloryzacja wynagrodzenia umożliwia bieżącą i adekwatną korektę warunków finansowych umowy. Stanowi zatem instrument korzystny dla obu stron umowy. Wykonawców chroni przez przed ryzykiem poniesienia starty w związku ze zmianą siły nabywczej pieniądza. Zamawiającym pozwala na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia w danym czasie. A w wielu przypadkach waloryzacja wynagrodzenia może wręcz decydować o pomyślnym wykonaniu zamówienia.

Nowe zasady dotyczące waloryzacji wynagrodzenia odnoszą się nie tylko do umów zawieranych po wejściu w życie nowelizacji PZP. Dotyczą również umów zawartych przed tym dniem i będących w tym dniu w toku realizacji.

Znowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek określania klauzul waloryzacyjnych we wszystkich umowach. Dotychczas obowiązek ten nie dotyczył umów na dostawy. Nie ma zatem znaczenia, czy przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy czy usługi. Jedynym warunkiem jest zawarcie umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W takich umowach bezwzględnie należy stosować postanowienia umożliwiające waloryzację wynagrodzenia.

W odniesieniu do umów realizowanych waloryzacja wynagrodzenia nie jest jedynym sposobem przywrócenia równowagi ekonomicznej stron. Przepisy dopuszczają również inne zmiany umowy, które mogą być stosowane w tym celu. Mogą one dotyczyć zakresu świadczenia wykonawcy, terminu lub sposobu wykonania zamówienia. W niektórych przypadkach zamawiający powinien poważnie rozważyć ewentualność dokonania takiej zmiany. Będzie tak w szczególności w sytuacji, w której waloryzacja wynagrodzenia jest wykluczona z uwagi na ograniczone środki finansowe zamawiającego. Waloryzacja wynagrodzenia nie oznacza jednak obowiązku poniesienia zwiększonego kosztu wykonania zamówienia wyłącznie przez zamawiającego.

O nowych możliwościach waloryzacji wynagrodzenia oraz innych dopuszczalnych zmianach umowy pisze M. Jaworska w grudniowym numerze miesięcznika Przetargi Publiczne.

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja