Stosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia

Procedury negocjacyjne bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w tym tryb negocjacji bez ogłoszenia), ze względu na ich negatywny wpływ na konkurencję, powinny być stosowane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach (motyw 50 dyrektywy 2014/24/UE).

Dyrektywa 2014/24/UE nie różnicuje procedury negocjacyjnej na tryb negocjacji bez ogłoszenia
oraz tryb zamówienia z wolnej ręki, jak to ma miejsce w prawie krajowym. W przepisach Pzp tryb negocjacji bez ogłoszenia został przewidziany do udzielenia zamówienia, w szczególnych przypadkach, w których jednak nie jest konieczne negocjowanie warunków umowy tylko z jednym wykonawcą, jak ma to miejsce w zamówieniach udzielanych w trybie z wolnej ręki, ale możliwe jest zachowanie minimalnej konkurencji.

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki
umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza
ich do składania ofert (art. 208 ust. 1). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w
tym trybie nie jest więc wszczynane przez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, lecz przez przekazanie wykonawcom zaproszenia do negocjacji. Zamawiający może jednak po wszczęciu postępowania zamieścić w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

W październikowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca, mec. Marzena Jaworska przybliża zasady udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Zachęcamy do lektury!

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja