Specyfika protokołu w zamówieniu prowadzonym w trybach negocjacyjnych

Zgodnie z art. 7 pkt 19 Pzp1 protokołem postępowania jest dokument sporządzany przez zamawiającego,
który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia. W art. 71 ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek sporządzenia protokołu w toku postępowania, a tym samym dokumentowania nim przebiegu każdego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zasadą jest więc, obowiązek udokumentowania w postaci protokołu każdego postępowania o udzielenie zamówienia, bez względu na wartość danego zamówienia, jak i tryb, w jakim jest ono udzielane.
Minimalne wymagania, jakim powinna odpowiadać treść protokołu określone zostały w art. 72 ust. 1
Pzp. Są to podstawowe informacje, które obligatoryjnie zawierać powinien każdy protokół, bez względu na to w jakim trybie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia.
Załącznikiem do protokołu zaś są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania
z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowe informacje, jakie powinny znaleźć się w protokole (w zależności od trybu postępowania) zostały określone w § 3 omawianego rozporządzenia.

W Dodatku do czerwcowego numeru miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca mec. Agnieszka Matusiak omawia szczegółowo zasady sporządzania protokołu z postępowania o zamówienie publiczne w trybach negocjacyjnych – negocjacjach z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnym. Zachęcamy do lektury!

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja