Oświadczenie o konflikcie interesów

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; dalej pzp) czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Zasada obiektywizmu i bezstronności jest – obok zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proporcjonalności oraz przejrzystości – jedną z podstawowych reguł postępowania o udzielenie zamówienia. Wyrażona w cytowanym wyżej przepisie zasada jest gwarancją prawidłowego przygotowania i przebiegu postępowania, pozwalającą jednocześnie na zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Realizację tej zasady stanowi art. 56 ust. 2 PZP, określający okoliczności, w których występuje konflikt interesów, uzasadniający wyłączenie z postępowania kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących po stronie zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub mogących wpłynąć na wynik tego postępowania, lub udzielających zamówienia. Osoby te podlegają wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia również w przypadku, gdy zostały prawomocnie skazane za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, określone w art. 56 ust. 3 PZP, o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.

Kwestie związane ze składaniem oświadczeń z art. 56 PZP szczegółowo omawia mec. Agnieszka Matusiak we wrześniowym numerze miesięcznika Przetargi Publiczne. Zachęcamy do lektury!

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja