Klient Kancelarii uzyska duże zamówienie informatyczne

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 3 stycznia 2016 r. oddaliła dwa odwołania, które zostały wniesione przez konkurentów Klienta Kancelarii JMGJ.

Zamawiający już w grudniu 2015 r. wszczął postępowanie na rozbudowę infrastruktury poczty elektronicznej. Początkowo termin składania ofert został wyznaczony na kwiecień 2016 r., jednakże z uwagi na skomplikowany przedmiot zamówienia oraz mnogość pytań wykonawców do SIWZ został on ostatecznie wydłużony do dnia 27 października 2016 r. Jako najkorzystniejszą ofertę, zamawiający wybrał ofertę Klienta Kancelarii JMGJ.

Od tej czynności zostały wniesione dwa odwołania. W stosunku do oferty Klienta Kancelarii JMGJ główne zarzuty dotyczyły nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz błędu w obliczeniu ceny.

Jeden z odwołujących podnosił, iż wykazanie się doświadczeniem w postaci zrealizowania jednego zamówienia – dostawy dla kilkudziesięciu podmiotów nie spełnia warunku SIWZ dotyczącego legitymowania się doświadczeniem wykonania dostawy o określonej wartości, gdyż stanowi to w rzeczywistości kilkadziesiąt zamówień. Wobec tego odwołujący argumentował, że wartość dostawy powinna być liczona dla każdej z dostaw realizowanych dla poszczególnych podmiotów, a referencje powinny zostać przedstawione od każdego z nich.

Z kolei zarzut błędnie obliczonej ceny został uzasadniony przez odwołującego tym, że Klient Kancelarii JMGJ nie uwzględnił w kosztorysie cenowym jednego z etapów zamówienia, podczas gdy w formularzu ofertowym istniało zastrzeżenie, że wpisana cena jest łączną ceną za zamówienie podstawowe i prawo opcji, stanowiącą cenę wszystkich elementów wyszczególnionych w formularzu cenowym. Formularz cenowy natomiast nie wyszczególniał tego etapu, dlatego zdaniem odwołującego cenę za ten etap należało uwzględnić w cenie któregoś z pozostałych elementów.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, w odniesieniu do pierwszego zarzutu, że zamówienie zostało zrealizowane przez jeden podmiot, dlatego też należało uznać, iż Klient Kancelarii JMGJ spełnia warunki udziału w postępowaniu. Z kolei w zakresie drugiego zarzutu Izba orzekła, że cena oferty uwzględniała wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, a formularz cenowy i formularz oferty zostały sporządzone w taki sposób, który mógł budzić wątpliwości wykonawców odnośnie jego poprawnego wypełnienia, wobec czego nie można było uznać, że Klient Kancelarii JMGJ błędnie obliczył cenę.

W postępowaniu odwoławczym zwycięskiego wykonawcę reprezentowały mec. Agnieszka Matusiak oraz mec. Dorota Grześkowiak-Stojek.

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja